Hesperian Health Guides

حوزه هاي آبي چ ونه كارميكنند


در این فصل:


در صورتيكگ حوزۀ آبي تخريب گردد صحت همگ افراد متأثر ميگردد. دانستن اهميت آبگير ها در محيط زيست ما را كمك ميكند تا دريا ها و نهر ها را بحيث رگ هاي كره زمين فكر كنيم. آنها آب را در بين زمين ها انتقال و جريان ميدهند چنانكگ رگ ها خون را در بدن انتقال ميدهند. همچنانكگ ما براي حيات خود وابستگ بگ خون هستيم، محيط زيست هم براي حيات خود وابستگ بگ آب است.

Illustration of the below: Streams from villages in the mountains join a river flowing by a city.

دوران (سيكل) آب

آب هميشگ در حركت است. بعضي اوقات توسط جريان داشتن در يك امتداد مانند دريا، حركت ميكند. بعضي اوقات با تبديل شدن از حالت مايع (آب) بگ گاز (بخار آب) يا بصورت جامد (يخ يا برف) حركت ميكند. اما مقدار مجموعي آب در كره زمين هيچ وقت تغيير نميكند. تمام آب كگ وجود دارد از آسمان بگ طرف زمين حركت نموده و جذب زمين گرديده، بدريا ها، جهيل ها و ابحار جاري ميشود و بعداً تبخير نموده دوباره بگ آسمان ميرود. اين حركت آب را بنام سيكل آب ياد مينمايند.

Illustration of the below: Arrows show the path of water from rain on hills, to lake, to groundwater, and back up to rainclouds.
حرارت آفتلاب سلبب ميگلردد تلا آب از سلطح جهيل ها، دریاها و ابحار تبخير گردد. همچنلان آب از نباتات و خاک آزاد ميگردد.
ابرها آب را انتقال داده و آنرا دوبلاره بله زمين بصورت باران و برف ميفرستد.
آب در سطح زمين در نهرها، جهيل ها و دریا ها جاری است.
آب از محلي كه نباتات و درخت ها را تغذيه ميكند، بداخل زمين نفوذ ميكند. آب بزير زمين فرو رفته و در آنجا بحيث آب هاي زيرزميني ذخيره ميگردد كه منابع آب چاه ها و چشمه ها را ميسازد

چ ونه حوزه هاي آبي، آب و خاك را محافظت ميكنند

بيشترين قسمت آب در يك حوزۀ آبي، در دريا ها و جهيل ها نبوده بلكگ در خاک خودش است. يك حوزۀ آبي صحي داراي يك منبع آب پاک و خاک غني ميباشد. درخت ها و نباتات، مخصوصاً علف هاي قسمت فوقاني حوزۀ آبي و در امتداد ساحل درياها و نهر ها، كيفيت و كميت آب هاي زيرزميني را بهبود ميبخشند.

با حفاظت و نگهداري آب، نباتات و خاک، ما حوزه هاي آبي را محافظت ميكنيم.

Illustration of the below: In a rainy landscape with a river and wetlands, arrows show where water will enter the ground.
نباتات و درخت ها جریان آب باران را بطي ميسازند و کمک ميكنند که آب منتشر شده و جذب زمين گردد و از شسته شدن مقدار زیاد خاک جلوگيری ميكندl.
جاري شدن درياها و نهرها انسانها، ماهي ها و حيوانات را حمايت ميكند.
زمانيكه آب به آهستگي از زمين بداخل دریاها جاری ميشوند، آب زیادی در دریا در فواصل بين بارندگي ها وجود داشته و دریا ها در هنگام طوفان باران کمتر طغياني ميشوند.
تالاب ها اغلباً در پایين حوزه های آبي آب را هنگام جریان از ميان خود، فلتر و صاف ميكنند. تالاب ها حتي ميتوانند بعضي از آلودگي های سمي را نيز فلتر کنند.يك حوزه آبي (watershed)بسازيد

ین فعاليت به مردم کمک ميكند که بدانند یک حوزۀ آبي چگونه کار ميكند و چگونه همه چيز در یک حوزۀ آبي برای صحت تمام مردمي که در آن ساحه زندگي ميكنند مهم است
وقت: ۳۰الي ۴۵دقيقه
مواد: برای هر گروه یک ورق بزرگ، یک تشت یا ماهي تابه، پنسل های رنگه یا قلم رنگه های آبي و آب

 1. اشتراک کنندگان را به گروه های ۳ الي ۵نفری تقسيم کنيد
 2. اعضای هر گروه ورق بزرگ کاغذ شانرا گرفته آنرا مچاله نمایند و بعداً آنرا قسماً هموار کنند. متوجه باشند که بعضي ساحات برآمده و برجسته را بگذارند.
 3. اعضای گروه اشكال مختلفي از حوزۀ آبي را روی کاغذ رنگ آميزی کنند طوریكه برآمدگي ها را قهوه ای، دره ها را سبز، دریاها و آبراه ها را آبي رنگ کنند. بعداً رنگ های مختلفي ميتواند علاوه شود تا نشان دهد که مردم چه چيزهائي را به حوزه های آبي علاوه نموده اند: سرخ برای انبار فاضلاب، سياه برای حشره کش ها، پترول و مواد دیگر کيمياوی و الي اخير.
 4. کاغذ را بداخل ماهي تابه یا تشت گذاشته شكل آنرا با خطوط چين دار که نشاندهنده برآمدگي های سلسله کوه ها و فرورفتگي های دره ها باشد، تثبيت کنيد تا که شباهت به یک حوزۀ آبي داشته باشد.
 5. اعضای گروه انگشتان شانرا با آب مرطوب نموده و به آرامي آنرا بروی قسمت های بلند حوزۀ آبي تكان دهند تا که رنگ ها شروع به دویدن بروی کاغذ کند. در هر گروه بحث شود که چه اتفاقي مي افتد وقتيكه رنگ به پایين ترین قسمت حوزۀ آبي ميرسد.
 6. گروه ها را گردهم بياورید تا در مورد آنچه را که دیده اند، در حوزۀ آبي حقيقي چگونه اتفاق مي افتد، بحث کنند. فاصله ایكه اشياء ميتوانند حرکت کنند و طریقه های که عناصر مختلف در حوزۀ آبي مخلوط ميگردند یادداشت کنيد.
A woman gesturing.

وزه های آبي آب را ه:

 • چه مشكلات صحي ميتواند از انبار مواد فاضله (رنگ سرخ) و حشره کش ها (رنگ سياه) برای مردمي که در پایين آب زندگي ميكنند بوجود بياید؟
 • در صورتيكه حوزۀ آبي یا (watershed)تخریب شود چه تغييراتي را فكر ميكنيد که جامعه شما خواهد دید؟
 • چه تدابيری را جامعه شما در نظر خواهد گرفت تا که حوزۀ آبي را محافظت و یا احياء کند؟

تخريب آبگير در وادي درياي اگوان

40سال قبل، در تپه های بالای دریای اگوان جنگل وجود داشت. دره یكي از حاصلخيز ترین منطقه ها در سرتاسر اندوراس بود و معيشت خوبي را برای مردم در بسياری از قریه ها و مزارع فراهم آورده بود. تعداد زیادی از نهر های کوچک و صاف از تپه ها بداخل دریای آگوان سرازیر ميگردید. دریا از طریق قلب دره به دریای کارابين جاری ميشد.


مردم شروع به قطع نمودن درخت ها نمودند تا که از زمين های بيشتری برای زراعت و چرانيدن احشام شان استفاده نمایند. شرکت های بزرگ ميوه آمدند و درخت های بيشتری را قطع نمودند تا درخت های کيله غرس نمایند. خانواده ها شروع به نقل مكان به تپه ها نمودند، چون بهترین زمين های دره توسط زمين داران ثروتمند تسخير شده بود. با لآخره اکثریت درخت ها قطع گردید و مردم زیادتری در تپه ها زندگي مينمودند. آب کمتری در دریا و نهر ها وجود داشت و آب دیگر صاف نبود. مردم وادی اگوان ميدانستند که همه چيز تغيير کرده اما یک طوفاني سبب شد که آنها بدانند که چقدر از حوزه آبي شان تخریب گردیده است. باران های شدید سبب ریزش تپه ها گردید. خانه های زیاد تخریب گردیده و تمام قریه های سطح زمين شسته شده و از بين رفت.


Houses sit at the edge of an eroded cliff, and one house has fallen to the base.

افراد زیادی مردند و تعداد زیادی هم مریض گردیدند. زمانيكه مردم برای باز سازی منطقه از طوفان با هم کار ميكردند، آنها متوجه شدند که از دست دادن درخت های دامنه ها، سواحل و مشكلات صحي شان همه به هم مربوط اند.


احشام آب آشاميدني شانرا آلوده نموده و سبب اسهال و امراض دیگر نزد اطفال شان گردید. حاصلات خراب تر گردید. چون زمين دیگر آب را در فصل باراني بخود نگه نميداشت، مزارع به سرعت خشک گردیدند. بعداً که باران زمستان بارید، خاک را شسته و با خود برد. حاصلات خيلي کم گردید که در نتيجه مردم هميشه گرسنه بودند. گرسنگي مشكلات صحي شانرا شدیدتر نمود.


مردم قریه فهميدند که برای آنكه صحت شانرا بهبود ببخشند آنها مجبور هستند که حوزه آبي یا watershed شانرا محافظت کنند.


بعد از مباحثه در مورد " اثرات صحي تخريب حوزۀ آبي در وادي درياي اگوان" داستان وادي درياي آگوان به ادامه.

Illustration of the below: A deforested, overbuilt city and a factory sit on the banks of a river.
آلود كننده هاي صنعت و زراعت صنعتي آب را آلوده ميسازد.
جنگل زدایي سبب فرسایش زمين و تشدید طوفان ها ميگردد.
تخریب تالاب ها توسط ساختمان ها یا سنگفرش نمودن زمين سبب طوفان ها و آلودگي بيشتر آب ميگردد.

اثرات صحي از تخريب حوزۀ آبي

زمانيكگ زمين از درخت ها و نباتات پاک گرديد (جنگل زدايي)، خاک، آب كمتري را در خود حفظ نموده، چاه ها و چشمگ ها خشك ميگردند. دوره هاي خشك، ممكن طولاني تر و يا متكرر گرديده سبب تمام مشكلات صحي از عدم موجوديت آب كافي (مراجعگ بگ فصل۵) گردد. جنگل زدايي نيز سبب از دست رفتن خاک (فرسايش خاک، مراجعگ بگ صفحگ )گرديده كگ رشد مواد غذايي را مشكل تر ساختگ و جامعگ بسوي گرسنگي و مهاجرت پيش ميرود.

زمانيكگ تالاب ها تخريب ميشوند، ديگر نميتوانند آلودگي سمي را از آب فلتر نموده و سبب آلودگي بيشتر آب ميگردند. صدمات تالاب ها و جنگلزدايي هر دو سبب جالي شدن سيل ها ميگردد كگ باعث جروحات، مرگ و مير و افزايش امراض اسهال دار ميشود

تغييرات در حوزه هاي آبي سبب افزايش امراض و پشه كه عامل آنها اند، مي ردد

پشگ ها در آب هاي كگ جريان آهستگ دارد و يا ايستاده اند توليد مثل ميكنند. زمانيكگ تغييرات وسيع و ناگهاني در نحوه استفاده از خاک و نحوه جريان آب از طريق حوزۀ آبي بوجود آيد، اوضای را براي پشگ جهت توليد مثل مساعد ميسازد. تغييرات در:

 • حفر بستر دريا بخاطر مواد ساختماني از قبيل ريگ درشت و نرم و منرال هاي گرانبها مانند، طلا اغلباً حوض هاي آب راكد را بر جاي ميگذارد.
 • سد نمودن دريا ها و تغييرات در مسير جريان آب سبب ايجاد آب ايستاده ميگردد.
 • ساختن سرک ها ميتواند جريان آب را سد نموده، باعث ايجاد حوض هاي آب ايستاده گردد. اگر شما جريان آب را حفظ و از ايستادن آب جلوگيري نماييد، تغييرات در حوزۀ آبي باعث


A tree stump and puddle are surrounded by mosquitoes. افزايش امراضي كگ توسط پشگ ها بوجود مي آيد مانند تب دنگ، ملاريا و تب زرد، نخواهد شد. اگر شما جريان آب را حفظ و از ايستادن آب جلوگيري نماييد، تغييرات در حوزۀ آبي باعث افزايش امراضي كگ توسط پشگ ها بوجود مي آيد مانند تب دنگ، ملاريا و تب زرد، نخواهد شد. براي معلومات بيشتر در مورد پيشگيري از پشگ ها بگ فصل ۸مراجعگ شود.


This page was updated:۱۷ اکتبر ۲۰۲۰