Hesperian Health Guides

بجلوگیری از خونریزی در نوزادان)

ویتامین کا، فیلوکینون


بدن برای لخته کردن خون و توقف خونریزی از ویتامین کا استفاده می کند. ولی نوزادان در زمان تولد ویتامین کا کمی دارند، بنابراین اگر نوزادی به هر دلیل خونریزی کند، خونریزی او می تواند به سرعت از کنترل خارج شود. در صورت خونریزی در هر جای بدن نوزاد (دهان، بند ناف، مقعد) می توانید برای جلوگیری از خونریزی شدید به نوزاد ویتامین کا بدهید. بعلاوه می توانید به نوزادانی که بسیار کوچک و کم وزن و یا نارس هستند ویتامین کا بدهید تا از خونریزی پیشگیری کند زیرا امکان بروز خونریزی در این نوزادان بیشتر است. ویتامین کا از خونریزی در کودکان بزرگ تر یا بزرگسالان جلوگیری نمی کند.

NBgrninject.png

ظرف دو ساعت اول پس از تولد، یک میلی گرم (یک آمپول یک میلی گرمی یا نصف آمپول دو میلی گرمی) ویتامین کا به عضله بیرون ران نوزاد تزریق کنید.

بیشتر از میزان ذکر شده ویتامین کا تزریق نکنید. تزریق بیشتر ویتامین کا نه تنها کمکی نمی کند بلکه می تواند مضر هم باشد.