Hesperian Health Guides

استقلا ل غذايي يك حق بشري است

در این فصل:

همگ مردم حق دارند تا دسترسي كامل بگ غذاي سالم، صحي و از نظر فرهنگي قابل قبول داشتگ باشند. استقلال غذايي عبارت است از حق تعيين سيستم غذائي خود، و اطمينان از اين كگ همگ جوامع مصوونيت غذائي دارند

ويا كمپسينا (از طريق كشاورز) كنترول مردم بر سيستم تأمين غذا را ترويج ميدهد

اكثر كسانيكگ مزاری كوچكي را دارا ميباشند پول خوبي را در قبال فروش محصولات خود دريافت نمي كنند. علت اينست كگ قوانين بين المللي تجارت طوري عيار گرديده كگ بيشتر ممالك ثروتمند و صاحبان زمين هاي زراعتي بزرگ را در نظر گرفتگ است. غالبا دهقانان نمي توانند كگ قيمت هاي متعادلي را براي مواد توليد شدۀ خود حتي در ماركيت هاي محلي تعيين نمايند ، زيرا محصولاتي كگ از خارج وارد ميشوند ارزانتر اند. بهمين خاطر مجبور اند كگ كمتر از نرخ هاي واقعي توليدات خود را بدهند كگ باعث ميگردد عميقتر زير باز قرض، فقر وگرسنگي بروند.


در جواب بگ بحران فوق، دهقانان در عدۀ از كشور ها با همديگر پيوستند تا حركتي را بوجود آورند كگ بنام Via Campesina از ("طريق كشاورز، بزبان هسپانوي مسمي گرديده است.") از طريق كشاورز" موسسات زيادي را باهم يكجا ساختگ تا توانائي دهقانان را در رابطگ بگ كسب قيمت عادلانگ تر براي محصولات شان، حفظ زمين و منابع آّب و داشتن كنترول روي توليد و توزيع مواد غذائي تقويت نمايند. براي حركت " از طريق كشاورز" مصوونيت غذائي تنها از طريق استقلال غذائي حصول ميشود – طوريكگ هر دهقان و كشاورز حق داشتگ باشد تصميم بگيرد كگ چگ چيزي را كشت نمايد و چقدر از محصول خود را بفروش برساند، و زمانيكگ مصرف كننده حق داشتگ باشد تصميم بگيرد كگ چگ مصرف كند و از كجا آنرا خريداري نمايد.


دربعضي جاها حركت "ازطریق كشاورز" روي سياستمداران وصاحبان صنايع فشار مي آورند كگ بگ خواستگ هاي اتحاديگ هاي محلي زارعين رسيده گي نمايند و در قسمت هاي ديگر آنها دهقانان بي زمين را حمايت مينمايند تا زمين هاي باير را اصلاح نموده و كار نمايند. همچنان آنها بگ ايجاد نهاد هائي كمك ميكنند تا مواد غذائي را بصورت عادلانگ بگ مردم نيازمند توزيع نمايند.


بعد از زلزلۀ عظيم و سونامي (امواج عظيم بحري) كگ در كشور اندونيزيا در سال 2005رخ داد، بيشتر كسانيكگ ضرر ديدند دهقانان وماهيگيران بودند. ويا كمپسينا " ط ق ك " از جملگ نهادهاي كمك رسان بود. اما بعوض انتقال مواد غذايي و وسايل از خارج منطقگ، كوشش بعمل آمد تا مواد مورد نياز، غذا، اسباب، و ديگر اشياي ضروري از خود توليد كننده گان كوچك از محل خريداري شود. آنها يكتعداد موضوعات مهمي را مطرح كردند، از جملگ اينكگ آيا منشأ كمك هاي غذايي صورت گرفتگ از كجاست ( آيا از داخل فراهم شده يا از بيرون آمده است)، ويا بازسازي دوبارۀ مزاری صدمگ ديده چگونگ صورت خواهد گرفت ( آيا آنها زراعت و توليد را در سطح خانواده بهبود ميسازد و يا بگ صنايع بزرگ كمك ميكند)، و بگ چگ شكلي سازمان هاي محلي را بايد تقويگ نمود (آنها را وابستگ بگ كمك هاي بيروني نسازند.) بيشتر پوليكگ كگ ويا كمپسينا جمع آوري نموده بود براي بازسازي دوباره تأسيسات اساسي طولاني مدت خرج شد.


مثلا: ترميم دوبارۀ خانگ ها وقايق هاي ماهيگيري، ساخت ابزار جديد براي دهقانان و ماهيگيران، واحياي مجدد زمين هاي زراعتي. با تمركز خاص بر روي ساختار هاي اقتصادي مردم صدمگ ديده، نگ تنها اهداف كوتاه مدتي بر آورده شد، بلكگ كمك صورت گرفت تا ايشان دردراز مدت بگ استقلال غذايي برسندThis page was updated:۱۷ اکتبر ۲۰۲۰